Право пациента

Содержание

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Європейська хартія прав пацієнтів
 3. Цивільний кодекс України
 4. Цивільний процесуальний кодекс України
 5. Закон України «Про інформацію»
 6. Закон України «Про екстрену медичну допомогу»
 7. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
 8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування»
 9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно»

Визначення поняття

Конституція України гарантує кожному право на охорону здоров’я. Тобто, кожний громадянин України, так само, як і іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право на охорону її здоров’я. Охорона здоров’я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією та законами України.
Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я це право є об’єктивним, і лише при зверненні особи до закладу охорони здоров’я це право стає суб’єктивним і таку особу можна називати пацієнтом.

Пацієнт – це особа, яка, незалежно від стану здоров’я, звернулася до закладу охорони здоров’я або медичного працівника за наданням медичної допомоги. Права та обов’язки пацієнта виникають при взаємодії між пацієнтом та лікарем (закладом охорони здоров’я) щодо медичного обстеження особи, встановлення діагнозу, здійснення лікувального процесу як такого.

Види прав пацієнтів

Слід розмежовувати права громадян в сфері охорони здоров’я та права пацієнта.

Так, стаття 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачає право громадян на охорону здоров’я, що передбачає:

 • життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров’я людини;
 • безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;
 • санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;
 • безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
 • кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я;
 • достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;
 • участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров’я;
 • участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
 • можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров’я;
 • правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;
 • відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
 • оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;
 • можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;
 • право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров’я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Основні види прав пацієнтів:

 • право на медичні профілактичні заходи;
 • право на доступність у галузі охорони здоров’я;
 • право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;
 • право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
 1. право на вільний вибір лікаря;
 2. право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 3. право на вибір закладу охорони здоров’я;
 4. право на заміну лікаря;
 5. право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України;
 • право на медичну таємницю;
 • право на якісну медичну допомогу;
 • право на безпечну медичну допомогу;
 • право на інновації, а саме:
 1. право на медико-біологічний експеримент;
 2. право на репродуктивні технології;
 3. право на донорство;
 4. право на терапевтичне клонування;
 5. право на корекцію (зміну) статі;
 • право на попередження за можливістю страждань і болю;
 • право на індивідуальний підхід до лікування;
 • право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;
 • право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;
 • право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;
 • право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.

Право на вільний вибір лікаря та вибір методів лікування

Положення Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначає, що кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому державному лікувально-профілактичному закладі за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Також, згідно з ч. 1 ст. 38 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я» лікуючий лікар може обиратися безпосередньо пацієнтом або призначатися керівником закладу охорони здоров’я чи його підрозділу.

Обов’язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження і лікування пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря.
Зазначене право є важливим для пацієнта, оскільки надає йому можливість лікуватися у спеціаліста, якого обрав та довіряє цей пацієнт або у такому закладі, який має сучасне та ефективне обладнання, методи діагностики та найбільш кваліфікованих медичних працівників.
Разом з цим, необхідно зазначити, що право на вибір лікаря кореспондується ще з одним правом пацієнта, а саме: правом пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.
У цьому разі пацієнт отримує змогу розвіяти сумніви щодо правильності обраних методів лікування у закладі охорони здоров’я.

Право на якісну і безпечну допомогу

Права на якісну і безпечну медичну допомогу реалізується лише за умови, що медики працюють у точній відповідності до стандартів.

Дотримання лікарем стандартів — це своєчасне призначення у повному обсязі доцільних діагностичних процедур, правильність і точність постановки діагнозу, адекватність вибору і призначення лікувальних чи реабілітаційних процедур. Саме ці аспекти передусім забезпечують безпеку пацієнта і впевненість, що він отримав якісну допомогу.

Медичне втручання допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта. Якщо існує ризик для здоров’я при медичному втручанні, пацієнт має знати про це.

Втручання, що несуть ризики для життя і здоров’я пацієнта, дозволені лише у випадках:

 1. відсутності інших методів лікування.
 2. коли ризик відсутності лікування перевищує ризики самого лікування.
 3. методи лікування відповідають сучасним науково обгрунтованим вимогам та спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта.

Право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я

Право пацієнта на отримання інформації про стан здоров’я регулюється статтею 285 Цивільного кодексу України, Законом України «Про інформацію» та ст. 39 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я».

Так, пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров’я дитини або підопічного.

Медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.
Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

У разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду.

Таким чином, право на інформацію кореспондується з правом на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування та правом відмовитись від лікування.

Для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна інформована згода пацієнта.

У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання — засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.
Інформована згода в контексті чинного законодавства – це усвідомлене пацієнтом рішення щодо методів лікування, прийняте на основі обґрунтованої інформації щодо таких методів, а також їх наслідків, наданої лікарем.

Право на таємницю про стан свого здоров’я

Згідно зі статтею 286Цивільного кодексу України та статті 39-1 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я» фізична особа (пацієнт) має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.

Фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел.

Таємниця про стан здоров’я відноситься до персональних даних (інформація про особу), які охороняються статтею 23 Закону України «Про інформацію»).
У контексті медичної таємниці одразу є три важливих моменти:

 1. Пацієнт повинен мати повну інформацію про стан свого здоров’я — діагноз, способи лікування, можливі наслідки, прогноз розвитку хвороби. Навіть якщо йдеться про онкозахворювання, психічний розлад тощо;
 2. Уся медична і немедична інформація про стан здоров’я пацієнта є медичною таємницею. Лікар, медсестра, будь-який інший медичний працівник чи інші особи, яким у зв’язку з виконанням їх професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, не мають права розголошувати будь-які відомості про пацієнта, крім передбачених законодавчими актами випадків. У кожному конкретному випадку лікар чи будь-який інший медпрацівник мусить чітко знати законодавчу норму, на підставі якої він надає медичну інформацію і розголошує медичну таємницю. Найчастіше підставою для надання медичної інформації є запит, оформлений в установленому законом порядку;
 3. Медики мають забезпечити анонімність пацієнта, якщо інформація, що становить лікарську таємницю, використовується в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі.

Таким чином, пацієнт може бути впевнений у конфіденційності не лише діагнозу, але й самого факту звернення до лікаря, що певною мірою є гарантією особи на приватне життя.
Існує буквально кілька випадків, коли лікар може порушити медичну таємницю. А саме:

 • інформацію про стан здоров’я неповнолітніх дітей медик має повідомляти батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам;
 • якщо пацієнт надає згоду на поширення такої інформації ;
 • наречені мають право бути взаємно обізнані про стан здоров’я;
 • повідомляти про вчинене насильство в сім’ї уповноважені підрозділи органів Національної поліції і надавати інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів;
 • допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я людини та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для: 1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги; 2) провадження досудового розслідування, складання досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого органу з питань пробації;
 • надання інформації про результати тестування на ВІЛ, про наявність або відсутність в людини ВІЛ-інфекції дозволяється лише: особі, стосовно якої було проведено тестування, батькам чи іншим законним представникам такої особи;іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров’я – винятково у зв’язку з лікуванням цієї особи; іншим третім особам – лише за рішенням суду в установлених законом випадках;
 • відомості про лікування людини в наркологічному закладі можна надавати лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї людини до кримінальної або адміністративної відповідальності;
 • у разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті, ознайомлюватись з висновками щодо причин смерті. Крім того, при підготовці відповіді на запити, в тому числі адвокатські, у законодавчо встановлених випадках допускається розголошення медичної таємниці. Таким випадком може бути те, що надання інформації слугуватиме інтересам рідних, близьких, спадкоємців померлого, наприклад, для відшкодування шкоди, заподіяної смертю особи;
 • під час судових розглядів, коли для реалізації своїх прав (забезпечення прав клієнтів — для юристів) необхідна інформація, яка становить об’єкт медичної таємниці та не підлягає розголошенню.

Це ті випадки, коли збере­ження медичної таємниці шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта. Наприклад, медики зобов’язані інформувати відповідні державні органи про народження, мертвонароджених, смерть, поширення інфекційних хвороб, випадки жорстокого поводження з дітьми тощо.

Порядок захисту прав пацієнтів

Відповідальність за дотримання стандартів якості і безпеки несе адміністрація і медичні працівники цих установ або медичний працівник індивідуальної практики за місцем провадження своєї діяльності.

Для того, щоб його якість стала гарантованою, працюють клініко-експертні комісії (КЕК) на всіх рівнях — в міських, районних, обласних департаментах охорони здоров’я, а також КЕК МОЗ України. Такі комісії контролюють якість надання допомоги і розглядають усі випадки, в яких може йтися про неналежну допомогу пацієнту:

 • летальні випадки;
 • випадки ускладнень;
 • випадки первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;
 • випадки повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року;
 • випадки захворювань з подовженими чи скороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);
 • випадки з розбіжністю діагнозів;
 • випадки, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

Усі звернення (складаються в довільній формі з викладенням обставин лікування), що надійшли до КЕК, комісія повинна розглянути впродовж 30 днів. Якщо це неможливо через серйозні причини, цей термін може бути продовжений — максимум на 15 днів.

В разі підозри про злочин ви зобов’язані звернутися до поліції.

В разі незадоволення наданням медичної допомоги ви маєте право звернутися до суду.

Крепкое здоровье хотел бы иметь каждый, но, увы, нам приходится периодически обращаться к медикам. А что делать, если качество оказанной помощи не устраивает, назрело желание сменить поликлинику или доктора? И что делать, если угроза здоровью серьезная, а скорая не едет три часа?

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация. Разбираемся в этой статье.

 • Выбор врача и поликлиники
 • Бесплатная диспансеризация
 • Право на соблюдение санитарных норм
 • Приемы врачей, анализы, обследования и наркоз бесплатны?
 • Право на медпомощь в любом уголке страны
 • Право на другого врача и консилиум
 • Право на обезболивание сильнодействующими препаратами
 • Делать прививки или отказываться от них — ваше право
 • Право знать о диагнозе и состоянии здоровья
 • Право на врачебную тайну
 • Право на отказ от любых медицинских вмешательств
 • Право на адвоката и священника
 • Право жаловаться и подавать в суд
 • Если причинен вред, у вас есть право на компенсацию

Выбор врача и поликлиники

Согласно федеральному закону № 323 и приказу Минздрава, пациент может сам выбрать поликлинику. Например, туда удобнее добираться, или вам там нравятся врачи. По умолчанию все прикреплены к медучреждениям по месту регистрации, но это не препятствует тому, чтобы выбрать другое. Это можно сделать один раз в год. То же самое касается и стоматологической поликлиники, женской консультации и т. д.

Чтобы это сделать, потребуется полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Если вы переехали, то поменять место лечения можно и чаще, но в этом случае придется подтвердить факт переезда. Мало кто знает, но перейти к другому участковому врачу своей поликлиники тоже можно.

Но, если вы выбрали поликлинику не по месту жительства, оттуда нельзя вызвать врача на дом. Иногда люди об этом не знают, и вместо своего участкового доктора приходится ждать медика с другого участка, или ехать в поликлинику самим.

Бесплатная диспансеризация

Согласно приказу Минздрава РФ, бесплатную диспансеризацию можно пройти раз в три года. В этом году у граждан России появилось право даже брать для этого оплачиваемый выходной. За счет бюджетных средств можно пройти маммографию, колоноскопию, посетить узких специалистов, во время диспансеризации все это происходит гораздо быстрее, чем если бы вы записались на обычный прием.

Право на соблюдение санитарных норм

Федеральное законодательство, а именно ФЗ № 326 и СанПиН подразумевают, что лечебные учреждения в нашей стране должны быть чистыми, удобными и безопасными. Грязных туалетов, вредной еды и неизвестных лекарств там быть не должно. Пациенты не обязаны следить за дезинфекцией, за тем, моют ли руки врачи, это входит в задачи контролирующих органов. Если что-то нет так, пациент или его законный представитель имеет право обратиться с жалобой.

Приемы врачей, анализы, обследования и наркоз бесплатны?

Если у вас есть полис ОМС, то вы имеете право на бесплатную медицинскую помощь. Вы можете воспользоваться большим спектром медуслуг — вызвать скорую, вылечить зубы, лечиться в стационаре, получить наркоз при операции. При этом больницы и врачи получат деньги, но не из вашего кармана, а из бюджета или фонда медицинского страхования.

Если в какой-то больнице или поликлинике начинают просить деньги, то можно позвонить в страховую компанию, пожаловаться главврачу или в Росздравнадзор.

Право на медпомощь в любом уголке страны

Россияне также имеют право на бесплатную медпомощь в любом регионе РФ, даже если вы приехали в командировку в другой город, но у вас есть полис ОМС.

Вы имеете право вызвать скорую или сходить в поликлинику в том регионе, где оказались. И там обязаны оказать вам помощь. Если в другой регион вы приехали надолго, можно прикрепиться к определенной поликлинике.

Право на другого врача и консилиум

В ситуации, когда врач поставил диагноз и назначил лечение, а пациент сомневается, или лекарства не имеют доказанной эффективности, у пациента есть право получить мнение другого специалиста. Можно даже потребовать, чтобы лечащий врач собрал консилиум.

Иногда от этого зависит не только возможность получить эффективный препарат, но и сохранение жизни. В судебной практике были случаи, когда консилиум врачей помогал спасти ребенка: лечащий врач выписал один препарат, а консилиум назначил другой.

Право на обезболивание сильнодействующими препаратами

Если после операции, из-за тяжелой болезни человек испытывает сильные боли, то он имеет право облегчить состояние. Для этого, в частности, разрешено применять наркотические и психотропные препараты.

Обезболивание можно просить даже во время родов. При этом не обязательно сделают эпидуральную анестезию: могут просто сделать инъекцию спазмолитика. Но просить обезболивание можно: гинеколог должен подобрать подходящее по состоянию лекарство.

Пациенты с онкологическими диагнозами могут рассчитывать на получение серьезных препаратов по рецептам. Даже если человек умирает и нет никаких шансов, ему должны выписать препарат, некоторые лекарства даже выдают бесплатно.

Делать прививки или отказываться от них — ваше право

В России утвержден национальный календарь прививок. В нем отражен список вакцин с учетом возраста и периодичности. Все прививки, которые входят в этот календарь можно сделать бесплатно. Так, еще в роддоме новорожденным делают прививки от гепатита B и туберкулеза. Через полгода — от дифтерии, коклюша и столбняка. Некоторые категории граждан — беременные женщины, пожилые люди, школьники, врачи, учителя могут бесплатно привиться о гриппа. А каждые 10 лет любой житель страны имеет право привиться от столбняка за счет государства.

Но от прививок можно вообще отказаться. Мама прямо в роддоме имеет право написать отказ и до 18 лет не делать ребенку ни одной прививки. И по этой причине не могут отказать в приеме в садик и школу. Но проблемы могут возникнуть при приеме на работу: для некоторых профессий требуется обязательная вакцинация, для посещения некоторых стран также нужно прививаться, а если в школе эпидемия, ребенка отстранят от занятий.

Право знать о диагнозе и состоянии здоровья

Бывают случаи, когда медики не рассказывают пациентам о результатах обследований и даже не называют диагноз. Такая ситуация может помешать принять меры для эффективного лечения. Закон гласит, что вы имеете право не только узнавать все что касается здоровья и диагнозов, но и получать выписки из карты, назначений, заключений.

В поликлиниках могут не дать пациенту карту на руки — это нарушение. А если все-таки заполучили этот документ, при его прочтении можно обнаружить много интересного: оказывается, медсестра чуть ли не каждую неделю приходит к ребенку на патронаж, хотя семья может и не жить по данному адресу, или в карточку занесены сведения о якобы пройденной диспансеризации. В поликлиниках могут так делать, чтобы освоить бюджетные деньги. На это можно и нужно жаловаться.

Если вам потребовалась копия амбулаторной карты, нужно запросить ее письменно. Отказать вам не вправе. Есть только одна причина для отказа — если карты в поликлинике нет.

Право на врачебную тайну

Врач не имеет права обсуждать ваш диагноз с посторонними. Он не имеет права рассказывать соседу или родственникам, что вот этот пациент болен ВИЧ, у той соседки, скорее всего рак, и так далее.

Но есть случаи, когда врачебная тайна раскрывается. Например, родителям рассказывают о здоровье ребенка, в полицию могут сообщить, что у человека странные травмы, похожие на криминал, а также в суде или при расследовании несчастных случаев. Еще можно рассказать о причине смерти супругу или близкому родственнику: это будет указано в заключении, которое они имеют право получить по закону.

Право на отказ от любых медицинских вмешательств

Как гласит закон, в медицинском учреждении, при вызове скорой с вами не могут сделать вообще ничего, не получив на это согласия. А согласие всегда оформляется на бумаге, за вашей подписью. Без этого документа манипуляции могут проводиться только при угрозе жизни, психических расстройствах, общественной опасности, паллиативной помощи, или для экспертизы.

Бывает и такое исключение: когда родители не дают медикам переливать своему ребенку кровь, или делать операцию для спасения жизни. В этом случае больница может обратиться в суд для защиты прав ребенка.

Право на адвоката и священника

Пациент может пригласить в больницу адвоката, если это необходимо для защиты прав. Медперсонал не имеет права не пустить юриста в палату. Также адвокат может получить доверенность, чтобы получать информацию о состоянии здоровья своего подопечного, это может пригодиться для экспертиз и исков.

Также в больницу можно пригласить священника и провести там религиозные обряды. Но это право нужно согласовывать с внутренним распорядком и режимом посещений больницы.

Право жаловаться и подавать в суд

Если в медицинском учреждении нарушают ваши права, вы можете не просто возмутиться словесно, но и подать официальную жалобу, а также отстаивать свою позицию в суде.

Права пациентов определены Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (ред. 03.08.2018г.)

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (глава 4 ст. 18-28)

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья

Статья 18. Право на охрану здоровья

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

Статья 19. Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской Федерации.

5. Пациент имеет право на:

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;

8) отказ от медицинского вмешательства;

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях — на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в отношении:

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа.

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства содержится в медицинской документации гражданина и оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписанного гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником, либо формируется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей или иным законным представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации, а также медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, может быть сформировано в форме электронного документа при наличии в медицинской документации пациента сведений о его законном представителе.

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя принимается:

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, — консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, — непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, — судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.

3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи.

4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.

8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона.

9. При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования пациент должен быть проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. В этом случае медицинская организация обязана оказать такому пациенту медицинскую помощь без участия обучающихся.

Статья 22. Информация о состоянии здоровья

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям.

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.

5. Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья

1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан врачебной комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ.

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья

1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим (далее — военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к ней службе и для досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании заключения военно-врачебной комиссии.

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную гражданскую службу, и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи в ведомственных медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ведомственных медицинских организациях отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования — на получение медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба.

4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам устанавливается Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в том числе порядок их освобождения от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба.

5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской помощи в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.

6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных категорий граждан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность этих органов.

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.

3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.

4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. Клиническая апробация, испытание лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускаются.

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о добровольном медицинском страховании расторгается.

7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе.

2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил.

«Право на наивысший достижимый уровень здоровья» налагает на государства четкий ряд юридических обязательств по обеспечению надлежащих условий для укрепления здоровья всех людей без дискриминации.
Право на здоровье является одним из согласованных на международном уровне стандартов в области прав человека и неотделимо от этих других прав. Это означает, что реализация права на здоровье играет решающую роль для реализации других прав человека (на питание, жилье, работу, образование, информацию и участие), а также зависит от реализации этих прав.

Право на здоровье, наряду с другими правами, подразумевает как свободы, так и права:

 • Свободы включают право контролировать свое здоровье и тело (например, сексуальные и репродуктивные права) и право не подвергаться вмешательствам (например, пыткам и медицинскому лечению и экспериментальным исследованиям без согласия).

 • Права включают право на пользование системой для охраны здоровья, которая предоставляет всем равные возможности для поддержания наивысшего достижимого уровня здоровья.

Ориентация на обездоленные группы населения

Из-за социальной незащищенности и маргинализации определенные слои общества лишены возможности поддерживать хорошее здоровье. Три самые смертоносные инфекционные болезни в мире – малярия, ВИЧ/СПИД и туберкулез ― непропорционально поражают самые бедные группы населения и во многих случаях осложняются и усугубляются другими формами неравенства и несправедливости, связанными с полом, возрастом, сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью и миграционным статусом. В то же время, бремя неинфекционных заболеваний (от которого, как часто считается, страдают страны с высоким уровнем дохода) все с большей диспропорциональностью распространяется в странах и среди населения с более низким уровнем дохода и в значительной мере обусловлено образом жизни и поведенческими факторами, а также экологическими детерминантами, такими как безопасное жилье, вода и санитария, которые неразрывно связаны с правами человека.

Ориентация на обездоленные группы населения позволяет также выявлять тех, кому угрожают наиболее высокие уровни плохого здоровья и кто сталкивается с препятствиями в доступе к качественной и приемлемой по стоимости медицинской помощи, включая коренное население. И хотя системы сбора данных зачастую плохо приспособлены для сбора данных об этих группах населения, отчеты свидетельствуют о более высоких уровнях смертности и заболеваемости в результате таких неинфекционных заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и хронические респираторные болезни, среди таких групп. Кроме того, против этих групп населения могут быть направлены законы и политика, что еще больше усугубляет их маргинализацию и затрудняет их доступ к услугам по профилактике, лечению, реабилитации и уходу.

Нарушения прав человека в области здравоохранения

Нарушения прав человека или отсутствие внимания к ним могут иметь серьезные последствия для здоровья. Явная или скрытая дискриминация в медицинском обслуживании ― как среди работников здравоохранения, так и между работниками здравоохранения и пользователями услуг ― является мощным барьером для доступа к медицинским услугам и сказывается на их качестве.

Психические расстройства часто приводят к посягательствам на человеческое достоинство и самостоятельность, включая принудительное лечение или помещение в специальные учреждения, и к игнорированию правоспособности субъекта принимать решения. Парадоксально, но в рамках общественного здравоохранения до сих пор не уделяется должного внимания психическому здоровью, несмотря на высокие уровни насилия, нищеты и социальной изоляции, способствующие ухудшению показателей психического и физического здоровья людей с психическими расстройствами.

Нарушения прав человека не только усугубляют плохое здоровье, но для многих, включая людей с инвалидностью, представителей коренного населения, женщин с ВИЧ-инфекцией, работников секс-индустрии, лиц, употребляющих наркотики, транссексуалов и интерсексуалов, медицинские учреждения являются такими местами, где им угрожает повышенный риск нарушения прав человека, включая принудительное лечение или процедуры.

Подходы на основе соблюдения прав человека

Подход к охране здоровья на основе соблюдения прав человека подразумевает ряд четких принципов для разработки и оценки политики здравоохранения и медицинского обслуживания и ориентирован на устранение дискриминационной практики и несправедливых властных отношений, лежащих в основе несправедливых показателей здоровья.

В рамках подхода на основе соблюдения прав человека политику, стратегии и программы здравоохранения необходимо разрабатывать с конкретной целью ― улучшить реализацию всеми людьми своего права на здоровье, ― и ориентироваться, при этом, на самых обездоленных людей. Основные принципы и стандарты подхода, основанного на соблюдении прав человека, изложены ниже.

Основные принципы соблюдения прав человека

Подотчетность

Государства и другие уполномоченные субъекты несут ответственность за соблюдение прав человека. Вместе с тем, все шире признается значимость других негосударственных структур, такие как коммерческие организации, в области соблюдения и защиты прав человека (2).

Равенство и недискриминация

Принцип недискриминации направлен на то, чтобы «…гарантировать, что права будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, такого как инвалидность, возраст, семейное положение, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, состояние здоровья, место проживания, экономическая и социальная ситуация».
Запрещена любая дискриминация, например в доступе к медицинской помощи, а также в средствах и правах для получения такого доступа, в связи с расой, цветом кожи, полом, языком, религией, политическими или иными убеждениями, национальным или социальным происхождением, имущественным положением, рождением, физической или психической инвалидностью, состоянием здоровья (включая ВИЧ/СПИД), сексуальной ориентацией и гражданским, политическим, социальным или иным статусом, целью или результатом которой является негативное воздействие на возможности равной реализации или осуществления права на здоровье.

В соответствии с принципом недискриминации и равенства ВОЗ необходимо учитывать аспекты дискриминации в ее руководствах, политике и практике, касающихся распределения и предоставления ресурсов и медицинских услуг. Недискриминация и равенство являются ключевыми мерами, необходимыми для устранения социальных детерминант, оказывающих воздействие на реализацию права на здоровье. Для выявления наиболее уязвимых групп и разнообразных потребностей необходимы функционирующие национальные системы медико-санитарной информации и наличие дезагрегированных данных.

Участие

Для участия необходимо обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны, включая негосударственные структуры, были причастны к процессам разработки на всех этапах программного цикла (таких как оценка, анализ, планирование, осуществление, мониторинг и аналитический отчет) и контролировали эти процессы. Участие подразумевает нечто большее, чем консультирование или техническое дополнение к разработке проекта; оно должно включать четкие стратегии, направленные на расширение прав и возможностей граждан, особенно наиболее маргинализованных из них, с тем чтобы ожидаемые ими результаты были признаны государством.
Участие важно для подотчетности, поскольку оно обеспечивает «…сдержки и противовесы, не позволяющие отдельным руководителям использовать власть в произвольной форме».

Всеобщие, неразделимые и взаимозависимые

Права человека являются всеобщими и неотъемлемыми. Они применяются на равных основаниях, ко всем людям, везде, без исключения. Стандарты в области прав человека ― права на питание, здоровье, образование и право не подвергаться пыткам и негуманному или унижающему человеческое достоинство обращению ― также взаимосвязаны. Улучшение в области соблюдения какого-либо одного права способствует улучшениям в области соблюдения других прав. Аналогично, ухудшение в области соблюдения какого-либо одного права негативно сказывается на соблюдении других прав.

Основные компоненты права на здоровье

Прогрессирующая реализация на основе использования максимальных имеющихся ресурсов

Для прогрессирующей реализации необходимо, чтобы правительства принимали незамедлительные меры с помощью имеющихся у них средств, независимо от их уровня, в целях осуществления этих прав. Независимо от потенциала ресурсов необходимы срочные действия, направленные на ликвидацию дискриминации и улучшение правовой и юридической системы.

Недопустимость регресса

Государства могут позволять ухудшение существующих систем защиты экономических, социальных и культурных прав только в том случае, если регрессивные меры имеют веские обоснования. Так, например, введение платы за среднее школьное образование, которое ранее было бесплатным, стало бы преднамеренной регрессивной мерой. Для ее обоснования государству необходимо было бы продемонстрировать, что такая мера была принята только после тщательного взвешивания всех вариантов, оценки воздействия и использования в полной мере максимальных имеющихся у него ресурсов.

Право на здоровье (Статья 12) было определено в Общем замечании 14 Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ― комитета независимых экспертов, обеспечивающего наблюдение за соблюдением Пакта. Это право включает следующие основные компоненты:

Наличие

Это означает достаточное количество функционирующих здравоохранительных и медицинских учреждений, товаров и услуг, а также программ для всех. Наличие можно измерить путем анализа данных, дезагрегированных по многочисленным факторам стратификации, включая возраст, пол, местонахождение и социально-экономический статус, и с помощью качественных обследований, позволяющих понять пробелы в охвате и оценить охват трудовыми ресурсами здравоохранения.

Доступность

Медицинские учреждения, товары и услуги должны быть доступны для каждого.
Доступность имеет четыре взаимно пересекающихся параметра:

 • недискриминация;

 • физическая доступность;

 • экономическая доступность (доступность по стоимости);

 • доступность информации.

Для оценки доступности может потребоваться анализ существующих барьеров – физических, финансовых и иных ― и их воздействия на наиболее уязвимых людей. Необходимо установить и применять четкие нормы и стандарты как в законодательстве, так и в политике для устранения этих барьеров, а также создать прочные системы мониторинга информации, имеющей отношение к здоровью, и обеспечивать, чтобы эта информация доходила до всех групп населения.

Приемлемость

Под приемлемостью понимается соблюдение медицинской этики и учет культурных особенностей и гендерных аспектов. Для этого необходимо, чтобы медицинские учреждения, товары, услуги и программы были ориентированы на людей и учитывали особые потребности различных групп населения, в соответствии с международными стандартами медицинской этики в отношении конфиденциальности и информированного согласия.

Качество

Учреждения, товары и услуги должны быть одобрены с научной и медицинской точки зрения. Качество является одним из ключевых компонентов всеобщего охвата медицинскими услугами и включает опыт, а также восприятие медицинской помощи.
Качественные медицинские услуги должны быть:

 • Безопасными ― предотвращение травм людей, для которых предназначаются медицинские услуги;

 • Эффективными ― оказание основанных на фактических данных медицинских услуг нуждающимся в них людям;

 • Ориентированными на людей ― оказание медицинской помощи в соответствии с индивидуальными предпочтениями, потребностями и ценностями;

 • Своевременными ― уменьшение времени ожидания и иногда опасных отсрочек;

 • Справедливыми ― оказание медицинской помощи, качество которой не меняется в зависимости от пола, этнической принадлежности, географического местоположения и социально-экономического статуса;

 • Интегрированными ― оказание медицинской помощи, которая обеспечивает полный спектр медицинских услуг на протяжении всего жизненного цикла;

 • Действенными ― максимальное использование преимуществ имеющихся ресурсов и предотвращение их потерь.

Деятельность ВОЗ

ВОЗ отводит центральное место правам человека в программах и политике здравоохранения на национальном и региональном уровнях путем принятия мер в отношении основных детерминант здоровья в рамках всестороннего подхода к укреплению здоровья и соблюдению прав человека.

Кроме того, ВОЗ активно усиливает свое техническое, интеллектуальное и политическое лидерство в области соблюдения права на здоровье, в том числе:

 • укрепляет потенциал ВОЗ и государств-членов для интеграции подхода к охране здоровья на основе соблюдения прав человека;

 • укрепляет право на здоровье в международном законодательстве и международных процессах развития; и

 • проводит информационно-разъяснительную работу в отношении прав человека, связанных со здоровьем, включая право на здоровье.

Для удовлетворения потребностей и соблюдения прав людей на разных этапах жизненного цикла необходимо применять всесторонний подход в более широком контексте укрепления прав человека, гендерного равенства и справедливости.
В этой связи ВОЗ проводит четкую комплексную программу на основе существующих подходов к гендеру, справедливости и правам человека для определения более точных и надежных решений проблемы несправедливости в отношении здоровья. Комплексный характер этой программы позволяет использовать фундаментальные преимущества этих подходов и их взаимодополняемость для разработки целостного и эффективного подхода к укреплению здоровья и благополучия для всех.